یه روز از خواب بیدار میشی
و میبینی دیگه هیچ زمانی برای کارهایی که 
همیشه میخواستی انجامشون بدی نداری ...
پس الان انجام بده.

پائولو کوئلیو

روز خوش:)