بعضی وقتها به آسمان خیره شده 
و مشغول تماشای شهاب ها میشوم.
ستاره ها یک نمایش مجانی اند 
و من به خاطر دیدن آنها پولی نمیدهم.
نمی‌شود به خاطر فقر و به خاطر  اندیشدن 
به یک لقمه نان و فنجانی چای از تفکر غفلت کرد.

 

آس و پاس های پاریس و لندن 
جرج ارول