«آرام زندگى کن!»

هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف‌پذیر نیست؛ با این حال براى حل کردن آنچه سخت است، چیز دیگرى یاراى مقابله با آب را ندارد!
نرمى بر سختى غلبه مى‌کند و لطافت بر خشونت. همه این را مى‌دانند، ولى کمتر کسى به آن عمل مى‌کند!
انسان، نرم و لطیف زاده مى‌شود و به هنگام مرگ، خشک و سخت مى‌شود.
گیاهان هنگامى که سر از خاک بیرون مى‌آورند، نرم و انعطاف‌پذیرند و به هنگام مرگ، خشک و شکننده؛ پس هر که سخت و خشک است، مرگش نزدیک شده و هر که نرم و انعطاف‌پذیر، سرشار از زندگى است.
آرام زندگى کن! هرگز با طبیعت یا همنوعان خود ستیزه مکن و گزند را با مهربانى تلافى کن.

لائوتسه