خدایا!

 

ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب، بسیار است.

 

تو اگر مدارا نکنی، ما را خدای دیگری کجاست؟!