ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، که چه تابستانی است
سایه هایی بی لک‌، 
گوشه یی روشن و پاک‌، 
کودکان احساس‌! جای بازی این جاست‌ 
زندگی خالی نیست‌ 
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌ 
آری 
تا شقایق هست‌، زندگی باید کرد...

سهراب سپهری