اینجا میتونید با من به صورت خصوصی حرف بزنید

.

.

.