یک آدم هر چه باشد به حساب نمی‌آید، باید کسی باشد که اسمش را صدا بزند...


📕 آدم آدم است 
📝 برتولت برشت