افسانه ها میگن :
وقتی شب خوابت نمیبره بخاطر اینه که تو ، تو رویای یه نفرِ دیگه بیداری!

شبتون خوش!!