ابتدا تو را نادیده می گیرند،
بعد به تو می خندند،
سپس با تو می جنگند، 
و در نهایت تو پیروز می شوی...

مهاتما گاندی

 

کسانی که شما را نادیده گرفتند تنها نادیده بگیر

خودشان خیلی زود از جدال با تو خسته خواهند شد

به انها که با خنده تو را به تمسخر گرفتند فقط لبخند بزن

هیچ چیز بیشتر از نشان دادن محبت به کسانی که درکی از عشق ندارند ازاردهنده نیست

و با کسانی که با تو جنگیدند دوستی کن

دنیا جای مهربانی ست

زمان کوتاه است

خدا را چه دیدی!

شاید روزی خودش دست دوستی به سمتت دراز کرد

پس قلبت را از کینه کسی تیره نکن

دل خانه خداست

مگر میشود در خانه تاریک صاحب خانه را دید؟