امتحانای دانش اموزای بابام همراه با سند مکتوب(که نه،تصویری)

اخ من هر وقت اینا رو میخونم از خنده میمیرم:))))

(سوال اول منظور فرهنگ لغته)