روز عکاس رو به اونایی تبریک بگید 
 که وقتی حواستون نیست 
 ازتون عکس میگیرن،
 چون فقط اونا هستن که تو زندگی 
 حواسشون به شما هست....

روز جهانی عکاس مبارک!!!  

 

(میگم برای همه روز جهانی هستا روز جهانی نویسنده نداریم؟

اگرم نداریم عیب نداره.خودم که مشهور شدم میگم به افتخارم یه روزو تعطیلی رسمی اعلام کنن به مناسبت روز نویسنده:)))