من اینجا بس دلم تنگ است و هر
سازی که می‌بینم بد آهنگ است!
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هرکجا 
آیا همین رنگ است؟

اخوان ثالث