ٱه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست، دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است...

👤 شاملو

 

 

 

عکس از گالری عکس سکوت عشق/socoot.ir