شازده کوچولو پرسید:

با غم از دست دادنش چطور کنار بیام؟

روباه جواب داد:

اول مطمئن شو که بدست اورده بودیش

بعد غمگین شو

بخش عمده زندگی ما در توهم میگذرد

توهم مالک بودن

 

شازده کوچولو/انتوان دوسنت اگزوپری