عجیب نیست که
یک کتاب بعداز چندین بار خواندن چاق تر میشود؟
انگارکه چیزهایی لابلای صفحه ها
بعد از خواندنشان جا می ماند. 
چیزهایی مثلِ
احساسات
افکار
صداها
بوها...

کرنلیا فانکه