هر جای این نقشه جغرافیا هم بروی باز هم دلت جایی گیر است

همانجا که شاید روزی میان درختانش میدویدی و بعد ها قدم زدی

شاید جایی همین نزدیکی ها

و اگر نداری

جایی را برای دلت پیدا کن

نگذار مثل یک بادبادک به این سو و ان سو پرواز کند

گاهی وصل بودن به یک بند باریک زندگیت را نجات میدهد

پس همیشه به فکر بریدن بندهایی که به دست و پایت پیچیده اند،به فکر بریدن احساساتت نباش

 

م.مهر