من به فرداهای تو، به آبی آسمان
به سبزی نگاه باران، 
من به روزی‌که دوباره کوچه‌ها می‌خندند
من به آغازی بر یک پایان 
یقین دارم، دلتنگ مشو  

زندگی بر مدار امید می چرخد...