☀️خورشید
جاودانه می درخشد در مدار خویش...
ماییم که پا جای پای خود می نهیم
و غروب می کنیم هر پَسین...

حسین پناهی