آن ها که کتاب نمیخوانند،
عمر کوتاه تری دارند،
و آن ها که میخوانند، 
هر بار با قهرمان قصه،
وارد ماجرایی جدید میشوند
و هزاران بار عمر میکنند....