آدم هایی شده ایم که 
شب ها را بیشتر دوست داریم 
کارهای عجیب و غریبمان را شب انجام میدهیم
و حرف های ناگفته مان را 
که مدت هاست درون ذهنمان خاک میخورد را 
یکهو در نیمه شبی که 
دیوانه بازیمان گل میکند به زبان می آوریم!

امان از نیمه شب های تنهایی
که آدم را وادار میکند فکر هایی بکند
حرف هایی بزند 
که هیچ وقت در روز 
آن ها را نکرده و نگفته است!
من از این نیمه شب ها میترسم 
میترسم آخر کار دستم بدهند!

 

محسن دعاوی